ދެ ގަޑިއިރު ތެރޭ ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ކަރަންޓު ދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ- ފެނަކަ

ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާ ތިނަދޫގައި ދިރާގުން ފޯނު ޗާޖުކޮށްދެނީ

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލާއި އެކު ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވާނެ !

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލާއި އެކު ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވާނެ!

އިންޖީނުގެ އެނދުމާ އެކު ތިނަދޫ ހާލުގައި ޖެހިފައި، ވީހާ އަވަހަކަށް ދާއިމީ ކަރަންޓު ދެވޭތޯ ބަލަނީ

12 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ވެލިދޫގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުވާނެ !

ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން ސްޓެލްކޯއިން މަހަކު 92 މިލިއަން ރުފިޔާ !

ދުބާއީގެ ހޮޓެލްގައި އަލިފާން ރޯވީ ކަރަންޓު ޝޯޓެއްގެ ސަބަބުން: ޕޮލިސް

ދުބާއީގެ އެޑްރެސް ހޮޓަލުގައި އަލިފާން ރޯވީ ކަރަންޓު މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން- ޔޫއޭއީ ފުލުހުން

ނޭޕާލްގެ ކުރީގެ ރަސްގެފާނު އުޅުއްވާ ގަނޑުވަރުގެ ކަރަންޓު ބިލް ނުދައްކާތާ 8 އަހަރު!