ކަރަންޓު ދިނުމަށް ދެ ޖަނަރޭޓަރު ތިނަދޫއަށް ގެނެސްފި

ތިނަދޫ އަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ގެނެސްފި

ކަރަންޓު ކެނޑުނުފަހުން ތިނަދޫން ހިނގީ އެއް ވައްކަން!

ތިނަދޫގެ ބައެއް މުޢައްސަސާތަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދީފި

ތިނަދޫއަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކައިން ކުރަނީ

މިއަދު ތިނަދޫގެ ބެންކަށާއި ސްކޫލްތަކަށް ކަރަންޓު ދޭނަން: ފެނަކަ

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް އުރީދޫ އިން ޖަނަރޭޓަރެއް ފޯރުކޮށްދެނީ

ތިނަދޫއަށް ދާއިމީކޮށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށް ދެވޭނީ ދެ މަސް ފަހުން: ފެނަކަ

ކަރަންޓު ލިބި، ކިޔެވުން ފެށުމުން ގެއްލުނު ފިލާވަޅުތައް ނަގައިދޭނަން - ތައުލީމީ މަރުކަޒު

ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރާނެ