ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ ދިރާސާއެއް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

އެންމެ ބޮޑު ޕަވާ ޕްލާންޓު މައްސަލަ ޖެހި، ލަންކާއިން ކަރަންޓު ކަނޑަން ފަށައިފި

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކަރަންޓު އަގު ބޮޑުވުމުން އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރި ކޮށްފި

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކަރަންޓު އަގު ބޮޑުވުމުން އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރި ކޮށްފި

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ގަޑިއެއްހާ އިރަށް ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މުޅި އެއާޕޯޓަށް ކަރަންޓު ދީފި

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މުޅި އެއާޕޯޓަށް ކަރަންޓު ދީފި

އައިއެންއައިއޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު ކެނޑިފަ ހުންނަތާ ތިން ގަޑިއިރު

އައިއެންއައިއޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު ކެނޑިފަ ހުންނަތާ ތިން ގަޑިއިރު

އައިއެންއައިއޭއިން ކަރަންޓު ކެނޑި، ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި