މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓު ބިލް ދައްކަން ދެކޮޅު ހަދައި މުދާ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވެގެން މަކުނުދޫގެ ފިހާރަތައް ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވެގެން ކުޅުދުއްފުށީ ހުރިހާ ފިހާރައެއް ބަންދުކޮށްފި

އިސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ރަށް ބުރިކޮށްލުން: މިއީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް ހަމަނުޖެހުމެއް ނޫން، ސަރު

އިސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ރަށް ބުރިކޮށްލުން: ރަށް ދެ ބައިކޮށްލުމަށް ކޯރު ކޮނެފައި އޮންނަތާ ތިން ދުވަސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލަށް 2،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ނުކުޅެދުންތެރި ފަރާތަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ސަބްސިޑީ ދޭން ހުށަހަޅައިފި

ބްރިޖުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ