ތިނަދޫގެ 50 ގެއަކަށް ފެން ވަދެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ދަންތޫރަ ނުޖަހަން ސީޕީ އެދިވަޑައިގެންފި

ސިމާދު މަރުވީ ކަރަންޓު ދަންތުރައިގައި ޖެހިގެން ކަމަށް ބެލެވޭ: ހަމީދު

މިއަދު ހަވީރުވެސް މީދޫއިން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ!

ސިމާދު މަރުވީ ވަގުން ހިފަން ޖެހި ކަރަންޓު ދަންތުރައެއްގައި ޖެހި: އާންމުން

ވިލިނގިލީ ހަރުގެއިން ފެނުނު މީހާ އޮތީ މަރާލާފައި، ހަށިގަނޑުގައި ކަރަންޓު ޖައްސާފައި ކަހަލަ ނިޝާންތަކެއް

ވަގުތީ ހައްލަކާ އެކު ފުވައްމުލަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ޓްރާންސްފޯމަރުތަކެއްގައި މައްސަލަޖެހި ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ތިން ގަޑިއިރަށް ފަހު، ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ކަރަންޓު ލިބިއްޖެ

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ