ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓު ދިޔަތާ 1 ގަޑިއިރުވެއްޖެ

ހިޔާގެ 8 ޓަވަރަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ބައެއް ހިޔާ ފްލެޓުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި

ހިޔާގެ ބައެއް ފްލެޓުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނު މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ހިޔާގެ ބައެއް ފްލެޓުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ސަބްސްޓޭޝަނަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން

ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ، މައްސަލަ ހައްލުވާން 3 ގަޑިއިރު ހޭދަވާނެ: ސްޓެލްކޯ

ހިޔާގެ ގިނަ ފްލެޓުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދެވޭވަރު ވާނީ 10 ހާއިރު: ސްޓެލްކޯ

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ނިޒާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ނުދައްކާ އޮތް ކަރަންޓު ބިލުތައް 39،000ރ. އިން މަތީގައި