ލ. ގަމުގެ ކަރަންޓް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލައި، ސަރަހައްދީ އިންޖީނުގެއަކުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

އަވަށު އިންޖީނުގެތައް ނިއްވާލައި ގަމުގެ ކަރަންޓު އެއް ނެޓްވޯކަކުން ގުޅާލައިފި

ހުޅުމާލެ އިން ކަރަންޓު ކެނޑުނުތާ ތިން ގަޑިއިރު، އަދިވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު ނުލިބޭ

ހުޅުމާލެގައި ކަރަންޓު ނެތް ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓުދޭން އަދި ވަގުތު ނަގާނެ: ސްޓެލްކޯ

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އަމާޒަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން: ޑރ. ހުސެއިން

ކަރަންޓު ރޮށިފިހާ އެއްޗަކާއި އެހެން ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް، ފުލުހުން ހޯދަނީ

ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު: ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ މިލިއަނުން!

ގަމުގެ ތިން އަވަށުގެ އިންޖީނުގެ ބަންދުކޮށް އެއް ނެޓްވޯކަކުން ކަރަންޓު ދެނީ

ކަރަންޓު އަގުހެޔޮ ކުރަން ސަރުކާރުން ދޭ ފައިސާ މަދުކޮށްފި