ވޭމަންޑުއަށް ކަރަންޓު ދީފި

ވޭމަންޑު އަށް ކަރަންޓު ދީފި

ރެޑްވޭވުގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އައިޓަމްތަކާ އެކު ކަރަންޓު ބިލަށް ލުޔެއް

ވޭމަންޑޫ އަށް ކަރަންޓު ދެވޭނީ މިރޭ: ފެނަކަ

ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވުން: ކަރަންޓު މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެންސެޓެއް ގެންގޮސްފި

ވޭމަންޑޫ އިންޖީނު ގޭގައި ރޯވެ މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ، މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ބިލަށް އެއް އަދަދަކުން ފައިސާ ދެއްކޭ ޕްލޭނެއް

ރާއްޖެ ގޮނޑުވުމާއި، ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމާއި، ޓްރާސްޕޯޓް ހިދުމަތް ލަސްވާ މައްސަލަ ގާސިމް ބަލަންޖެހޭ: ބޮންޑޭ

ކޮންމެ މަހަކުވެސް ކަރަންޓު ބިލަށް އެއް އަދަދެއް ދެއްކޭ ޕްލޭނެއް ސްޓެލްކޯއިން ތައާރަފުކޮށްފި