ކޭބަލްއަކަށް ގެއްލުންވެ، ހިޔާ ފުލެޓުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހިޔާފްލެޓްތަކުގެ ކޭބަލަށް ގެއްލުން ވެ ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ތޮއްޑޫގެ ކަރަންޓު ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން ސްޓެވޯގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ފޮނުވައިފި

ކާށިދޫ އާއި މަހިބަދޫގެ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރަން ކޭބަލް ގެންގޮސްފި

ހިޔާއިން ކަރަންޓު ގޮސް ދައްޗާ ކުރިމަތި ވެއްޖެ

ފުލިދޫގެ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް، މިމަހު ނިމޭނެ

ދިގުރަށު ކަރަންޓު ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން ސްޓެވޯގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ފޮނުވައިފި

ދަނގެތީގެ ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް

ސްޓެލްކޯއިން ހުޅުލެއަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން ފަށަނީ

ސްޓެލްކޯއިން ހުޅުލެއަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން ފަށަނީ