ހިޔާ ފްލެޓުުގެ ކަރަންޓު ކޭބަލްތަކެއް ހަލާކުވެއްޖެ، މަރާމާތަށް ވަގުތު ނަގާނެ

ތިން ގަޑިއިރު ފަހުން ހިޔާ ޓަވަރުތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭކުން ފެނާއި ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭ މައި ކޭބަލް ހަލާކުވެ، ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ މައި ކޭބަލްއަށް ގެއްލުންވުމުން

ހިޔާ ފްލެޓް ތަކަށް ކަރަންޓު ދޭން 2 ގަޑިއިރު ނަގާނެ: ސްޓެލްކޯ

ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ކަރަންޓު ބޯޑެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ރޯވީ ކަރަންޓު ބޯޑެއްގައި، ކުއްޖަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ

ބޯ ވިއްސާރައާއެކު ގުގުރި ވަގުތު ހިޔާ ޓަވަރުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މިއަދު ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހަށްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ