އިރު އޮއްސުމުގެ ކުރިން ފިޔޯރީ އަށް ކަރަންޓު ދެވޭތޯ ބަލަނީ

ފުލުހުންގެ ބޭނުމަށް ފިޔޯރީ އިންޖީނުގެ ބަންދުކޮށްފައި، ކަރަންޓު ދެވޭނެ އިރެއް ނޭނގެ

މިއަދު އިރު އޮއްސުމުގެ ކުރިން ފިޔޯރީއަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ފެނަކަ

ކަރަންޓު މައްސަލައިގައި ދޮންފަނު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެފައި

ކަރަންޓު މައްސަލައިގައި ދޮންފަނު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެފައި

ނާލާފުށީ ރައްޔިތުން ކަރަންޓު ލިބޭނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ނާލާފުށީ ރައްޔިތުން ކަރަންޓު ލިބޭނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

އޭދަފުށީގައި އަލަށް ބެހެއްޓި ޖެނެރޭޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ