ފޯކައިދޫ ގެތަކުގެ ކަރަންޓު ފީ ހޯދުމަށް އަނެއްކާ ވެސް ކޯޓަށް

ސަބްސިޑީ ނުލިބޭ ނަމަ ނިލަންދު އަށް ކަރަންޓު ދެވޭނީ އިތުރު ދެ މަހު: ކައުންސިލް

ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ދިޔަމިގިއްޔަށް ކަރަންޓު ދީފި

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ކަރަންޓު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބޭނެކަމަށް އިސްލާމްއާބާދު ވޯޓަރ އެންޑު ޕަވަރ ދެވެލޮޕްމަންޓުން ބުނެފި

ބައެއް ރަށްރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދާ މައްސަލާގައި އެޗްއާރުސީއެމުން މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި

ކޯޓުގެ އަމުރާއެކު ވައިކަރަދޫ އަށް ކަރަންޓު ދީފި

އިންޖީނުން ތެޔޮ ހުސްވެގެން މުޅި ވައިކަރަދޫން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ފަސް ދުވަސް ފަހުން ފޯކައިދު އަށް ކަރަންޓު ލިބިއްޖެ

ވިލިމާލޭ ދަނޑު ނުދިއްލެނީ ކަރަންޓު ކޭބަލްތައް ބުރިވެފައިވާތީ: މިނިސްޓްރީ

ފެރިދޫ އިންޖީނުގެއިން ތެޔޮ ހުސްވެގެން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 12 ގަޑިއިރުފަހުން ކަރަންޓު ދީފި