ކަރަންޓު ބިލުގައި ކުނީގެ ބިލު ހިމެނުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުން

ކޭބަލްގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ދެ ގަޑިއިރު ފަހުން ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓު ދީިފި

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނު ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް އަލުން ކަރަންޓު ދީފި

ކޭބަލަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ފޭސް ދޭކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ދެ ގަޑިއިރު ފަހުން ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ދިޔަ ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނު ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ހިޔާ އަވަށް ކަރަންޓު ދީ، އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވެއްޖެ

ކޭބަލް މަރާމާތުކޮށް، ހުޅުމާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި

ހިޔާގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ކަރަންޓު ދެވިއްޖެ

މައި ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ ފޭސް ދޭކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ