އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް

އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް

އިއާދަ ކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޝޯވ ބާއްވަން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުން ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން ޖެހުނީ ފުޅި ބައްތި ދިއްލައިގެން

ކިތަންމެ ލޯޑު ބޮޑުވިއަސް ފޭދޫގައި ޝޯވ ބާއްވާ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ނުކެނޑުމަށް ވަނީ އަންގާފައި : ފެނަކަ މުވައްޒަފެއް

ހުކުރު ވަގުތުގައި ވެސް އައްޑޫގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

ކަރަންޓު ކަނޑަން އުޅޭ ކަމެއް، އަދި ނޯޓިސް ފޮނުވިކަމެއް ވެސް ފެނަކަ އަށް "ނޭނގޭ" !

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ތިމަރަފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަރަންޓު ސާމާނުތަކަކާއިއެކު މާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ އަށް ކަރަންޓު ދޭ އިންޖީނެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ސްރީލަންކާގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ