ޗެންނާއީ އަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ފަށައިފި

ރާއްޖެ ހިމެނެނީ މުޅި ޤައުމަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ މަދު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގަ

ރާއްޖެ ހިމެނެނީ މުޅި ޤައުމަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ މަދު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގަ

އަންހެނުންނަށް ކަރަންޓުގެ ކަންތައްތައް ނޭނގޭ ވާހަކައާ ފުނާޑު އަންހެނުން ދެކޮޅު!

އިންޖީނަށް ލިބޭ ގެެއްލުމަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެެދުކެނޑުމަކީ ކަރަންޓް ނުލިބުމެއް ނޫން: ރައީސް

ކަރަންޓުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ފެނަކައިން ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ: ރައީސް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

އައްޑޫ ކަރަންޓުގެ އަގު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޮޑެއް ނުވޭ: ފެނަކަ

5 ރަށެއްގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސެޓްލްކޯއާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރެވެމުން - ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް