ތެލުގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި، ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރާނަން: އިބޫ

އިބޫގެ ވައުދު - ތެލުގެ ޑިއުޓީ އެއްކޮށް ކަނޑާލައި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރާނަން

ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރާނަން: އިބޫ

ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރާނަން: އިބޫ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް، އަންނަ ހަފްތާގައި ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ – ލަމްޢާން

ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބޭނެ: ފެނަކަ

ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް އަންނަ ހަފްތާގައި ލިބޭނެ - ފެނަކަ

ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ގެނެސް، އަންނަ ހަފްތާގައި 1 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންދަނީ

މާމެންދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަމުންދަނިކޮށް ޚާލަތު ގޯސްކުރީ ކައުންސިލުން - ފެނަކަ

ހެނބަނދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނުލިބޭތީ އެރަށު ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ