ޣައްޒާގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ޤަތަރުން ތެޔޮ ފޮނުވައިފި

ފެނަކައިން ކަރަންޓުގެ އަގު ނަގާފައިވަނީ ބޮޑުކޮށް: އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގައި ލައްމާންގެ ބަސް: "މައުލޫމާތު ހޯދަން ކަލޭ ގުޅާ އިބޫ އަށް"

ފެނުގެ އަގާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ހެޔޮކޮށްދޭނަން- ރައީސް ޔާމީން

ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކަރަންޓުގެ 50 އިންސައްތަ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ހަދާނަން – ރައީސް

މަޑަވެލީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ މިއަދު ހައްލުވާނެ: ފެނަކަ

ކަރަންޓުގެ ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރާނަން - ސްޓެލްކޯ

ތެލުގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި، ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރާނަން: އިބޫ

އިބޫގެ ވައުދު - ތެލުގެ ޑިއުޓީ އެއްކޮށް ކަނޑާލައި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރާނަން

ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރާނަން: އިބޫ