އައްޑޫން 7 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަނީ

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ނާޒުކު، ހައްލުކުރާނަން: ފެނަކަ

ގައްދޫ ގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް!

ކަރަންޓުގެ އަގާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ހާއްސަ ކައުންޓަރެއް ބަހައްޓައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ހާއްސަ ކައުންޓަރެއް ބަހައްޓައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް މުވައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ދޮގުކުރައްވައިފި

އައްްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ: ފެނަކަ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ޖުލައި މަހު ލިބޭނެ: ފެނަކަ

ވިލިނގިލީ ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުއްޓުމަކަށް، ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވާން ދެދުވަސް ނަގާނެ