ކަރަންޓުގެ އަގާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ހާއްސަ ކައުންޓަރެއް ބަހައްޓައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ހާއްސަ ކައުންޓަރެއް ބަހައްޓައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް މުވައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ދޮގުކުރައްވައިފި

އައްްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ: ފެނަކަ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ޖުލައި މަހު ލިބޭނެ: ފެނަކަ

ވިލިނގިލީ ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުއްޓުމަކަށް، ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވާން ދެދުވަސް ނަގާނެ

ވިލިނގިލީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ފެނަކަ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ- ފީވަކު ކައުންސިލް

ފީވަކުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަޔަކު ހުރަސްއަޅާ: ފެނަކަ