މާލޭގައި ހެދިފައިވާ ފެންގަޑުގައި ކަރަންޓުގެ އަސަރު ހުރިކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބެމުންދަނީ - ފޮލިސް

ފެނުގައި ކަރަންޓުގެ އަސަރު ހުރެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ސްޓެލްކޯއަށް ރިޕޯޓް ކުރަން އެދިއްޖެ

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް އޮތް ހަރުދަނާ ދޮރަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ - ނަޝީދު

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް އޮތް ހަރުދަނާ ދޮރަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ - ނަޝީދު

އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ އަގު ހޮޔެވެފައި އިތުބާރު ބޮޑުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން، އެ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު ބަލައިފި

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަނީ

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަކުރެވޭނެ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އާ ބަޖެޓްގައި ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް 500 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް 500 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ!