ވޭވަށުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި އިންޖީނުގެއާއެކު ދުރުމުސްތަޤްބަލަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި އެރަށަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުޑަގިރީގެ ކަރަންޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމާލައިފި

ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ކެނޑުނު ހުރިހާ ސަރަހަށްދަކަށް މިހާރު ކަރަންޓް ދެވިއްޖެ:ސްޓެލްކޯ

ދަތުރު ދިޔުމަށް ތަރައްޤީކުރާ ކުޑަގިރިއަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް

ލަންކާއިން އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ ކަމުގެ ބިރު

28 އަހަރު ފަހުން ހިތާދޫގައި އައު އިންޖީނު ގެއަކުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް 15 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމަނީ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބޭނީ އިތުރު ކޭބަލެއް ވަޅުލައިގެން: ޝަރީފް

ބެޓެރީ އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމާއެކު އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމަށް ފުރިހަމަކަން!

ތެލުގެ އަގަށް ބަދަލު އަޔަސް، ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑެއް ނުވާނެ: ސްޓެލްކޯ