ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ފީވަކަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައްޑޫއަށް ދާއިމީ ގޮތަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭނަން: މިނިސްޓަރު

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި- އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓަރ

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް ޑީސަލް އިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ފާސްކޮށްފި

މަސްވެރިންނަށް ލުއިދީ, ކަރަންޓުގެ އަގު ތިރިކުރަން ޑީސަލްއިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ޑީސެލް އިން ޑިއުޓީކަނޑާލަން ހުށަހަޅައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން، ޑީސަލްއިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ހުށަހަޅައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށް ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަނީ

ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރަނީ