ކުޅުދުއްފުށީގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިންޖީނުތައް ބޮޑުކުރަނީ

ފެނާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަ ކުރުމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ގޮވާލައްވައިފި

މާދަން ހެނދުނު ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ- ސްޓެލްކޯ

ގައުމެއްގެ އިގްތިސޯދު ކުރިއަރާނީ ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮވެގެން: މިނިސްޓަރު

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށްޓަކައި ރިނިއުބަލް އެނާޖީއަށް ދިއުމުގެ މަޝްރޫއު މިއަހަރު ފަށާނެ: ސްޓެލްކޯ

ތިނަދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް މެއި މަހުގެ ކުރިން ދާއިމީ ހައްލެއް ގެންނަނީ

ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާތީ ހަފްތާ ބަނދު ތެރޭގައި ލިބޭނީ އެމަޖެންސީ ފަރުވާ އެކަނި: އޭއީއެޗް

ހަފުތާ ބަންދުގައި އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކަރަންޓުގެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް

ކަރަންޓުގެ ސަބަބުން ގަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް މަޑުޖައްސާލަން ނުޖެހޭނެ: ސައީދު