ގަމުގެ ދެ ސަރަހައްދެއް ގުޅާލައިގެން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓުގެ ސާމާނު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުން ކަރަންޓުގެ ބޮޑުބައެއް އިސްރާފް ކުރޭ

މިއަދު އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނެ: ފެނަކަ

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރަން އާ ކޭބަލްތަކާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތައް އަތޮޅުތަކަށް

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ރަގަޅުކުރަން ބޭނުންވާ ކޭބަލްތައް ރަށްތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރަން 15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޭބަލް ރަށްރަށަށް ފޮނުވައިފި

ކަމަދޫގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އިތުރު ޖަނޭރޭޓަރެއް

ކެނދިކުޅުދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލާގައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ދިމާވަނީ ގާބިލް މީހުން ނެތުމުން: ނާޒިމް