މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ އަގުބޮޑު ކޮށްފި

ރަށްރަށުގައި އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ 30 ޕަސެންޓް، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރަނީ!

ކަރަންޓުގެ އަގު މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކަރަންޓުގެ އަގު މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކަރަންޓުގެ އަގުތައް އަލުން މުރާޖައާކުރަން ރައީސް ޔާމީން އަންގަވައިފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން މާލެއަށް އަށް މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންނަނީ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކަރަންޓުގެ ބިލު ބޮޑުވެ ތުލުސްދޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެ ހިންމަފުށި ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެ ހިންމަފުށި ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް