ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޝާކިރަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ދައުލަތުން ދޭންޖެހިއްޖެ

ބާރުގަދަ ބެޓަރީއަކަށް ޖާގަ ނުލިބުނީ މެކްބުކް ގެ ޑިޒައިނަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން!

ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް 31 އަހަރު އެމެރިކާގެ ޖަލެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނީ 75 ޑޮލަރު

ޖީއެމްއާރަށް ދޭން ޖެހޭ ބަދަލުގެ ކަންކަން މިދަނީ ހަމަޖައްސަމުން: އާދިލް

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް ދައްކަން ޖެހުނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރު

"ފުވައްމުލަކު ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 1.8 މިލިއަން ޑޮލަރު"

ސަބްސިޑީއަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ހަގީގަތް ޕާޓީތަކުން ދަނީ އޮޅުވާލަމުން: ރަފިއްޔާ

ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އެރި ބޯޓުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 633 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަންގައިފި

ޖެޓްފިއުލް ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބުނެ އެއާޕޯޓުން ވަކިކުރި އެކަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 60،400 ރުފިޔާ ދޭން އަންގައިފި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި