ރިޝީފަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 800،000ރ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ފަހުމީ ސީއެސްސީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 400.000 ރ ދިނުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަތަރުލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފަހުމީއަށް ދިނުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ފަހްމީއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އަބްދުﷲ ގާޒީ ދައުވާކޮށްފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އަބްދުﷲ ގާޒީ ދައުވާކޮށްފި

ތައުލީމީ ސިޔާސަތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ފައިދާ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ކުރަމުން: ޑރ. ޝައިނީ

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމާރަށް ދޭންޖެހޭ މިންވަރު 300 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ކުޑަވާނެ: ސަރުކާރު

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމާރަށް ދޭންޖެހޭ މިންވަރު 300 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ކުޑަވާނެ: ސަރުކާރު

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 803 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖީއެމްއާރަށް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ