ސަރުކާރުން ނެކްސްބިޒްއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 275 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ނެކްސްބިޒް އަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 275 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ބަދަން ޕެކެޓު ހާދިސާގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 18،000 ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ޖާބިރު ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަނީ

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 50 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރާނަން: ޖާބިރު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ އަނިޔާ ލިބޭ ބަޔަކަށް ވާން ދިވެހިން ބޭނުންނުވޭ: ނަޝީދު

މޫސުމީ ބަދަލުގެ މައްސަލައިގައި ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ: އަމްޖަދު

ޓާޓާ އާއި ގުޅިފަޅުން ނެގި ފުލެޓްތަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭ ފުލެޓްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި

ދެ ގޯތީގެ ބަދަލުގެ މައްސަލަ އަލުން ކަނޑައެޅުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޓްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އަޅަން ނެގި ދެ ގެއެއްގެ ބަދަލުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި