ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް ގެނައި ބަދަލުގެ އަސަރު ކުޅުންތެރިންނަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބަދަލުގެ ފެށުން: އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

އާ ބަދަލުގެ ކުލަތައް ނިއުއިން ފެންނަން ފަށައިފި

ޓަޗް އައިޑީއަށް ގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އައިފޯން 8 އިތުރަށް ލަސްވެދާނެ

ރޮނާލްޑޯގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

ހެދުން އެޅުމުގެ އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅު: ފެނަކަ

100 ގެ އަޅަން ބިން ދޫކުރާނީ ބަދަލުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

ސީއެސްސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ފަހުމީ އަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ދަށު ކޯޓުން ކަނޑައެޅި އަދަދު ހައިކޯޓުން ކުޑަކޮށްފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޝާކިރަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ދައުލަތުން ދޭންޖެހިއްޖެ

ބާރުގަދަ ބެޓަރީއަކަށް ޖާގަ ނުލިބުނީ މެކްބުކް ގެ ޑިޒައިނަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން!