ބަދަލުގެ ސުރުހީތަކުން ޓޫރިޒަމަށް ވެސް ބަދަލުތައް!

ހައިކޯޓުގެ ވަޒީފާއަކަށް ހޮވުނު ކަމަށް ބުނުމަށް ފަހު، ފަހުން ވަޒީފާ ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނި މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 10،000ރ. ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

މާލީ ނިޒާމަށް ގެންނަމުންދާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޚިދްމަތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަން ލިބިގެންދާނެ: ރައީސް

ޔާމީނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ބަޖެޓަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަސްކަރިއްޔާ ހީނަރުނުވާނެ : ޕަނެޓާ

މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުމަށް މީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބާތިލުކޮށްފައިވާތީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 32000ރ. ދެއްކުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޢިރާޤު ސިފައިންގެ ފުށުން ގެއްލުންވި ކަމަށްބުނާ އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 400 މިލިޔަން ޑޮލަރު ޢިރާޤުން ދެނީ

އެޗްއާރުސީގެ ޑިރެކްޓަރެއް ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 60،025 ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އަންގައިފި

"ރޯޅި" އަލްބަމްގެ ރިމިކްސް ހަދައިގެން ވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ، އެކަން ހުއްޓުވައި، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެދި އަލީ ރަމީޒުގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

އަބުރުގެ ދައުވާ މަދަނީ ކުށަކަށް ބަދަލުކުރުން: މަދަނީ ބަދަލުގެ ފައިސާގެ ސީލިންއެއް ކަނޑައެޅުން މުހިންމު: އެމްޖޭއޭ