ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެމްޓީޑީސީން އޮނިކްސް އަށް ރަށެއް!

ކޮމިޝަނަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ: ތިންވަނަ އަޑު

މޫސުމީ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތި ހޯދުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ބަދަލުގެ ސުރުހީތަކުން ޓޫރިޒަމަށް ވެސް ބަދަލުތައް!

ހައިކޯޓުގެ ވަޒީފާއަކަށް ހޮވުނު ކަމަށް ބުނުމަށް ފަހު، ފަހުން ވަޒީފާ ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނި މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 10،000ރ. ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

މާލީ ނިޒާމަށް ގެންނަމުންދާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޚިދްމަތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަން ލިބިގެންދާނެ: ރައީސް

ޔާމީނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ބަޖެޓަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަސްކަރިއްޔާ ހީނަރުނުވާނެ : ޕަނެޓާ

މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުމަށް މީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބާތިލުކޮށްފައިވާތީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 32000ރ. ދެއްކުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޢިރާޤު ސިފައިންގެ ފުށުން ގެއްލުންވި ކަމަށްބުނާ އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 400 މިލިޔަން ޑޮލަރު ޢިރާޤުން ދެނީ