ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް ދޭންޖެހޭނީ ފައިސާ: ރައީސް ޔާމީން

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން 268 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ނެކްސްބިޒުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން 268 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ނެކްސްބިޒުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން 268 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ނެކްސްބިޒުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

ސައިރިކްސްއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ބިމެއް ދޭން އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އާބިޓްރޭޝަންގައި ބުނެފި

ޖާބިރު ހޮނޑައިދޫން ހައްޔަރުކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 77.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 77 މިލިއަން ރުފިޔާ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ނަގައިދިނުމަށް ޖާބިރު އެދެފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނަގައިދޭން ޖީއެމްއާރުން އެދިއްޖެ

އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ޖީއެމްއާރުން ހުށަހަޅައިފި