ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ނުޖެހޭނެކަން އެެނގިއްޖެ: ބަންޑާރަ ނައިބު

އިގްތިސޯދީ ބަދަލުގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނީ އުމްރަނީ ތަރައްގީ ގެނެސްގެން: ރައީސް

ޖީއެމްއާރަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭނެ އަދަދު ކަނޑައެޅޭނީ އާބިޓްރޭޝަންގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގައި: ބަންޑާނައިބް

ޖީއެމްއާރަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭނީ 300 ވަރަަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު: ރައީސް

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދަން އެދޭ އަދަދަށް ލުޔެއް ދެވެން ނޯންނާނެ: ޖީއެމްއާރު

ޖީއެމްއާރާ މަޝްވަރާ ކުރާނީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދާމެދު: ރައީސް

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް ދޭންޖެހޭނީ ފައިސާ: ރައީސް ޔާމީން

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން 268 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ނެކްސްބިޒުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން 268 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ނެކްސްބިޒުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން 268 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ނެކްސްބިޒުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި