ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ސުޕްރީމް ކޯޓު މިނިވަން ވެގެންދާނެ: ނިހާން

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 803 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ޖީއެމްއާރުން އެދެފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރުން 803 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް އެދިއްޖެ

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް 803 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނުދެކެން: ސަރުކާރު

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް 803 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނުދެކެން: ސަރުކާރު

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ނުޖެހޭނެކަން އެެނގިއްޖެ: ބަންޑާރަ ނައިބު

އިގްތިސޯދީ ބަދަލުގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނީ އުމްރަނީ ތަރައްގީ ގެނެސްގެން: ރައީސް

ޖީއެމްއާރަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭނެ އަދަދު ކަނޑައެޅޭނީ އާބިޓްރޭޝަންގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގައި: ބަންޑާނައިބް

ޖީއެމްއާރަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭނީ 300 ވަރަަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު: ރައީސް

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދަން އެދޭ އަދަދަށް ލުޔެއް ދެވެން ނޯންނާނެ: ޖީއެމްއާރު