ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ނަމަ ސޫރަވާ މޮނިއުމަންޓްތައް ބެހެއްޓުމުގެ މާނައެއް ނެތް: ރައީސް

ރައްޔިތުން އެދެނީ ޒަމާނުންސުރެ ވެސް އޮތްގޮތަށް ދީނީ ކަންކަން ބާއްވަން: ރައީސް

"ބޮޑު މުޒާހަރާ"ގައި އދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލައި ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

އަތްކެނޑުމާއި ގަތުލުކުރުމާއި ރަޖަމްކުރަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނޭދޭ: ރައީސް

ޑރ. މަޖީދަށް ރުހުން ލިބުމާ ސަރުކާރުގެ ދީނީ ސިޔާސަތު ރައްޔިތުން ބަލައިގަތުމަކާ ގުޅުމެއް ނެތް: އަދާލަތު

ޑރ. މަޖީދަށް ރުހުން ލިބުމާ ސަރުކާރުގެ ދީނީ ސިޔާސަތު ރައްޔިތުން ބަލައިގަތުމަކާ ގުޅުމެއް ނެތް: އަދާލަތު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އިންޝުއާ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެލައިޑާ ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފި

ހިންނަވަރުން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ އިންޖީނުގޭ ކައިރީގައި ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ފ. އަތޮޅު ގޭގައި ތަޅު އަޅުވައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ކަރަންޓް ނެތިގެން ލަންދޫ ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިދާރާ ދޮށުގައި