ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ރީންދޫ ހުން ޖެހޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ - ޝިޔާމް

ލެޕްޓޮޕަކާއި ޓީވީއަކަށް ރައްޔިތުން ވޯޓެއް ނުދޭނެ: ރައީސް ވަހީދު

ރައްޔިތުން ނުކުމެ މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ބަންދު ކޮށްފި

އެންމެ ބޮޑު ހިތާމައަކީ ހައްގު ގޮތުގައި ތިބި ރައްޔިތުން ގޭބަންދުގައި ތިބެން ޖެހުން: ރައީސް

އަލިފުށި އިންޖީނުތައް އޯވަރހޯލް ނުކުރެވި، ރައްޔިތުން ކަނުއަނދިރީގައި

ކަރަންޓް ނެތުމުން އޮމަދޫ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާގައި!

ކަރަންޓް ނެތި 20 ގަޑިއިރު، ފީވަކު ރައްޔިތުން ހަޅުތާލުގައި!

ސޭޓަކަށް ގައުމު ވިއްކާލައިފިނަމަ ރައްޔިތުން އުޅެންޖެހޭނީ އަޅުވެތިކަމެއްގައި - ޖަމީލް