މިނިވަން ދުވަހު، ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކަޅު ހެދުން ހިޔާރު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޑީއާރުޕީން ގޮވާލައިފި

ގާސިމް ދައުލަތަށް އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ފަނަރަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކަވައިފިނަމަ އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ނިކުންނާނެ: އެމްޑީޕީ

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރުފިޔާ ނެރެންޖެހޭ: ރައީސް

ހެއިޓީއަށް އައި ބިން ހެލުމާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުވަމުންދާ ސްޕީޑާ މެދު ހެއިޓީގެ ރައްޔިތުން ޝަކުވާކުރަމުން އެބަދޭ

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހިނގާ މުވާސަލާތްތައް ލީކްވުމަކީ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސިފައިނަށް ނަޝީދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލުން މީހުން ގެނައުމުގެ މައްސަލައިގެ ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓުން ރައްޔިތުން ސިހިގެންދާނެ: ޑީއާރުޕީ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި، ރައްޔިތުން ތަކަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަރުކަށި ބަސްތަކެއް ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރުމަކީ ފުދުންތެރިކަމެއް ނެތްކަމުގެ ހެއްކެއް: ނަޝީދު

ގާޒާއަށް އެހީ ހިފައިގެން ދިޔަ ބޯޓުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ތުރުކީގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަމުން އެބަދޭ

މިއީ ރައްޔިތުން އިންތިހާބްކޮށްފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއް ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރު ކުރިއަށްދަނީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫން: ނައިބް ރައީސް

ނައީމް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަދި އިންސާފުގެ މަގުން: ތަސްމީން