މާލޭ މެންބަރު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި ދައުވާ: ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލަގައި ކާނަލް ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމަވައިފި

ރޯގާގެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ސީރިއަސް ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފާޑުކިޔައިފި

ތުއްތުދަރިފުޅު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިންޑިއާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމަފިރިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު، ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި މައްޗަށް ގޮސްފައި ނުވާ ވަރަށް ހިނގެއްޖެ

ރައްޔިތުން ދަރަނިވާ ވަރަށް ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގައިފައި ނުވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

އިގްތިސާދީ ގޮތުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހަރަކާތްތެރި ނުވާ 000' 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިބި: މިނިސްޓަރު