އެކުގަ ދިރިއުޅެން ބޭނުން ނުވާ އަންތބަކު ވަރިނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމަކީ އަޅުވެތިކުރުން! އެއީ ޢަޛާބު ދެއްވަވާ ކަމެއް! މުފްތީ މެންކް

އެމްޔޫ ސްޓޯރު ފަޅާލި މައްސަލަ: ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

އުންސުރު ހަމަ ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ދަޢުވާ ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް- ޢަލީ ޙުސައިން

18 އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ވޯޓު ސިއްރު ނުވާ މީހުން ރީ ރެޖިސްޓްރީ ވުމަށް 24 ގަޑި އިރުގެ މުއްދަތެއް

ދިވެހި ތާރީހުގައިވެސް ފަގީރު ނުވާ މިންވަރަށް ގައުމު ފަގީރުވެއްޖެ : ސައީދު

ބޮޑުންނަށް ނުފެންނަ، ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވާ ތަފާތުކުރުން

ބޮޑުންނަށް ނުފެންނަ، ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވާ ތަފާތުކުރުން

18 އަހަރު ނުވާ ދެ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ