ފޯމްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އީސީން އަންގަން ފަށައިފި

ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ 5000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު ބާތިލުކޮށް އަލުން ރަޖިސްޓްރީވާން އަންގައިފި

ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ފޯމްތައް އަލުން ހުށައަޅަން އަންނަ ހަފްތާގައި ފުރުސަތު ދޭނަން: އަކްރަމް

މަސްދުވަސްވިއިރު ވެސް މައުމޫން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ!

ކަރެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލާން ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ރަޖިސްޓަރީ ނުވާ ޕާޓީއާ ނަންނަމުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ނުހިންގޭނެ: އީސީ

ގާނޫނު އަސާސީ އަށް 10 އަހަރު: ސަރުކާރުން ޚިލާފު ނުވާ އެންމެ މާއްދާއެއް ވެސް ނެތް: އިބޫ

އެންމެ ގިނައިން ލިބޭ ޝަކުވާއަކީ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ރީރަޖިސްޓްރީ ނުވާ މައްސަލަ: މާރިޔާ

ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި