ކޮވިޑް-19 މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ނުވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ ބަލާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުން އަމުރަށް ކިޔަމަން ނުވާ މެންބަރުން ނެރެން ޖެހޭނީ އެމްއެންޑީއެފް މެދުވެރިކޮށް: ޝަރީފް

ކަންބޮޑުވެގެން ތިއައުޅެނީ ކީއްވެ؟ ލިޔުއްވިގެން ނުވާ އެއްވެސް ކަމެއް ތިބާ އާ ބައްދަލު ނުކުރާނެކަން ޤުރްއާނުން!

ކަރަންޓީން އާރޓް ޕޯސްޓިންގް، ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ އެތައް ހުނަރެއް އެއްތަނަކުން

އޮޅުވާލައިގެން އުމުރުން 16 އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކު މާލެ ގެނެސް، ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީހުނަށް ލިބުނީ ލުޔަކަށް ނުވާ ލުޔެއް!

ރަށަށް ދާން ކުރިން ރަޖިސްޓާ ނުވާ ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުސަތެއް

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!: "ބޭރުފުށަކީ ޙަޤީޤަތް ކަމަށް ނުވާ ކިތަންމެ ފަހަރެއް އާދޭ!"

ލަފަޔަކީ ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިން މާސްކް ނޭޅުވުން