ރައީސް ޔާމީނަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް، މައުމޫނަށް ދޫދެއްވޭނެ: ނަޝީދު

ސިޔާސީ ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް މައުމޫނަށް ދޫދެވޭނެ: ނަޝީދު

ބޮޑު ލީކުގައި ކިލަނބު ނުވާ މީހެއް ނެތް!

"ރައީސް ޔާމީނަށް ސިޔާސީ ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް ރައީސް މައުމޫނަށް ދޫދެއްވޭނެ"

ވެރިންނަށް ކިޔަމަން ނުވާ ނަމަ ހަލާކާ ކުރިމަތިވާނެ: ޔޫސުފް

ޔާމީނަކީ އަތޮޅުތެރެ ތަރައްޤީވާން ބޭނުން ނުވާ މީހެއް: ނިޒާރު

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ ދައުވާ ސާފު ނުވާ ކަމަށް، ގާޒީ ނިންމެވީ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރި ކަމަށް!

2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އޮކިއުޕަންސީ ލެވެލް މަތި ނުވާ މިންވަރަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓާރގައި މަތިވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކަށް ފާއިތުވި 15 އަހަރުވެސް އުދަ އަރާފައި ނުވާ ވަރަށް އުދަ އަރާ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

ތަރައްޤީއަށް ފާޑު ކިޔަނީ އެއީ ނުވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ދައްކަން: ސިއްދީޤް