އިސްލާމް މާއްދާ ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައި ދިނީމައި، ބައެއް ކުދީންނަށް ފަހުމު ނުވާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް! އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުށެއް!: ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުއްﷲ

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: އަނބިމީހާގެ ކިބައިން ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ފުދޭއިރު ޝުކުރުވެރި ނުވާ ފިރިންނަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު ނުދޭށެވެ!

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ހުޅުމާލެ ގެންނާނީ އާބަންކޯގެ މުވައްޒަފުން ބާކީ ނުވާ ގޮތަށް: މުއިއްޒު

ގޯތީގެ ގުރުއަތުގައި ބައިވެރި ނުވާ މީހުންގެ ގުރުއަތުލުން މަދަމާ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި

އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުވާ މިންވަރަށް ވަޒީފާ އުފައްދާނަން - މުޢިއްޒު

ޕާކިސްތާނަށް ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރެއް

ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތުމުން ޔާމީންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ރަނގަޅަށް – ފަނޑިޔާރު ސުޢޫދުގެ ރަޢުޔު

ވެސަލް ލޮކޭޓާ ހަރުކޮށްފައި ނުވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓަނީ

އުރީދޫއަށް 18 އަހަރު؛ ހަދިޔާ އަކަށް ދިނީ ތްރޮޓްލް ނުވާ، އަންލިމިޓެޑް ސުޕަނެޓް ޕްލޭންއެއް!

އެމީހަކަށް ޔަޤީން ނުވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަނަމަ އެކުރެވެނީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ!