ކައުންސިލަށް ނުވާ ނަމަ، ގާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން ވިޔަސް ގުރައިދޫން ގޯތި ދޭނަން: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %19 އަކީ ދުވަހަކުވެސް ކައިވެނި ކޮށްފައި ނުވާ މީހުން

ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ތަކެތި ގަނެ އެއްކުރުން- އަތްމަތި ދަތިކުރައްވަވައިފާނެ ސަބަބެއް!

ދަ ޑިމޮކްރޭޓްސް އަދިވެސް ރެޖިސްޓާ ނުވާ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ލޭއޮހުރުވުމުކަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ވެގްނާ ސިފައިން އަނބުރާ ޔޫކްރެއިނަށް

އެންމެ ބޭނުން ނުވާ މީހާ ވެރިކަމަށް ނުގެންނަން ވެސް ވޯޓުލާން ޖެހޭ: އީވާ

ބޭނުން ނުވާ މީހަކު ވެރިކަމަށް ނުގެންނަން ވެސް ޒުވާނުން ވޯޓުލާން ނުކުންނަން ޖެހޭ: އިވާ

ބޭނުން ނުވާ މީހަކު ވެރިކަމަށް ނުގެންނަން ވެސް ޒުވާނުން ވޯޓުލާން ނުކުންނަން ޖެހޭ: އިވާ

ފުއްގިރި ޑީލްގައި ބައިވެރި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތަޙްޤީޤްކޮށްދޭން ބޮންޑެ އެދިވަޑައިގެންފި

ލަންކާގައި އުޅޭ 18 އަހަރު ނުވާ ދަރިވަރުންނަށް ވިސާ ދިނުން ފަސޭހަކުރަނީ