މަޝްރޫއުތަކުގެ ދުވެލި ހަލުވި ކުރަން އިތުރު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ, ފައިދާ ނުވާ ކުންފުނިތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުއި ކުރުމަށް، އެމްޓީސީސީ ފަދަ އިތުރު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ.
މިއަދު ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގެ ތަފުސީލުތައް ދެއްވަމުން ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައި ހުރި ހުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އިތުރު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.
"އިތުރު ކުންފުންޏެއް ހެދުމުގެ ވާހަކަ އެއައީ މިހާރު އެމްޓީސީސީގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 100 އެތައް ޕްރޮޖެކްޓެއް ފުނިޖެހިފައި ހުރުމާއެކު އެމްޓީސީސީގެ ކެޕޭސިޓީގައި އެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީނެތީމަ, ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް ވެސް ހޭންޑަލް ކުރެވޭނީ ވަކިވަރަކަށްވާތީ" ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ..
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ