ވިހެއިތާ ދެދުވަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކަރުގައި ހިފައި ގަދަކަމުން ހިނގުވައިފި

ބައި އިލެކްޝަންތަކުގައި ޕީޕީއެމުން ބައިވެރި ނުވާ ގޮތަށް ނިންމަން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަނީ

މޭޑޭގައި ފުލުހުން ވަނީ އެކަށީގެން ނުވާ މިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައި – ސީއެޗްއާރްއައި

ޝީރީނު މަރާލި ކަމުގެ ކުށް ލޯބިވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

މޭޑޭގައި ފުލުހުން ވަނީ އެކަށީގެން ނުވާ މިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައި: ސީއެޗްއާރްއައި

މޭޑޭގައި ފުލުހުން ވަނީ އެކަށީގެން ނުވާ މިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައި - ސީއެޗްއާރްއައި

10 އަހަރު ނުވާ ކުދިން މަގުމަތީގައި ބައިސްކަލް ދުއްވުން މަނާކުރަން ހުށަހަޅައިފި

10 އަހަރު ނުވާ ކުދިން މަގުމަތީގައި ބައިސްކަލް ދުއްވުން މަނާކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެއިން މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ ސޫތްޕެއް ފީވަކުން ފެނިއްޖެ.

ދައުވާ ރައްދު ނުވާ ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ފައިސާ ދައްކަން ކުރި ހުކުމެއް ބާތިލްކޮށްފި