އެސްއޯއެފް ޝަރީއަތަށް ހާޒިރު ނުވާ ނަމަ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގަނީ

ލޭބަލްކޮށްފައި ނުވާ ކާބޯތަކެތި އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެމްއެފްޑީއޭ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ލޭބަލްކޮށްފައި ނުވާ ކާބޯތަކެތި އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި

އިމްތިހާނު ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް ދަތި ނުވާ ގޮތަށް މަގުމަތީގައި މަސައްކަތް ކުރަން އެދެފި

ވިސާގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ނަމަ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގާނެ

ޝަރުޢީ ގޮތުން ބޮޑު ނުވާ ކުދިންނަށް ދެން ކައިވެނި ކުރެވޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްދަ ނަގައިގެން

ޝަރުޢީ ގޮތުން ބޮޑު ނުވާ ކުދިންނަށް ދެން ކައިވެނި ކުރެވޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްދަ ނަގައިގެން

ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިންނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަކުރު ދީގެން ނުވާނެ

މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަކީ ކުރިއެރުމެއް، އެކަމަކު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަންކަން އެބަހުރި

ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުން ނުވާ ފަތުރުވެރިއަކު ނެތް: ލިރާރް