މީހުނަށް ލިބުނީ ލުޔަކަށް ނުވާ ލުޔެއް!

ރަށަށް ދާން ކުރިން ރަޖިސްޓާ ނުވާ ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުސަތެއް

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!: "ބޭރުފުށަކީ ޙަޤީޤަތް ކަމަށް ނުވާ ކިތަންމެ ފަހަރެއް އާދޭ!"

ލަފަޔަކީ ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިން މާސްކް ނޭޅުވުން

ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިން މާސްކު އެޅުވުން ނުރައްކާތެރި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި ނުވާ ރަށްތަކުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ދޫކޮށްލާތާ 14 ދުވަސް ނުވާ ރަށްތަކުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ

މޮނީޓަރިންއަށް ފަހު 28 ދުވަސް ނުވާ ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ

އެއްމަސް ނުވާ ތުއްތުކުއްޖާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް