ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާ 17 ސައިޓެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައިފި

ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ނުވާ ތިން ތަނެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައިފި

އިންޑިއާ އިން ދިން ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ބޭނުންކުރާނީ ދަރަނި ބޮޑު ނުވާ ގޮތަށް: އަމީރު

އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ “ވުޖޫދުގައި ނުވާ” ގަރާޖު

ޕެންޝަން ފަންޑުން ހައްޖަށް ދެވޭނީ ކުރިން ހަޖުވެފައި ނުވާ ނަމަ

ޕެންޝަން ފައިސާ އިން ހައްޖަށް ދެވޭނީ ކުރިން ހައްޖު ނުވާ މީހުންނަށް

ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ބާތިލް ނުވާ ގޮތަށް ގާނޫނީ ޚިދްމަތުގެ ބިލް ބަދަލު ކުރަނީ

ވެމްކޯގައި ރެޖިސްޓްރީ ނުވާ 3000 ގޭބިސީ އެބަތިބިކަން ހާމަވެއްޖެ

އެއްވެސް ވަކީލެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ނުވާ ގޮތަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް ބަންޑާރަނައިބު ނިންމަވައިފި

ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ބާތިލް ނުވާ ގޮތަށް ބިލް ބަދަލު ކުރަނީ