ހުކުރަށް ދިޔަ ގޮތަށް ހަބަރެއް ނުވާ މީހަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ފުލުހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި ކިތައްމެ ގިނައިން ފައިސާ ލިބުނަސް އަތްމަތި ތަނަވަސް ނުވާ ސަބަބެއް އެނގޭތަ؟ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ތިން އަވަށަކު

ޖަލުގައި މިއަދު މަރުވީ ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރު ނުވާ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މުނިކާފަ!

ޤާސިމްގެ ވެރިކަމެއްގައި ގޯތި އިމާރާތްކުރުމަށް ތަކުލީފަކަށް ނުވާ ލޯން ސްކީމެއް ތައާރަފުކުރަނީ

ކުރާ ނަމާދު، ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ނަމާދަކަށް ނުވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބު-: ޑރ. ޝައިޚާ ހައިފާ ޔޫނިސް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް ފެނުނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުން ނުވާ މަންޒަރު – ރައީސް

ފައިދާ ނުވާ އެގްރިމަންޓެއް ވިއްޔާ ޖީއެމްއާރު ގޮތަށް ބޭރުކުރާނަން: މުއިއްޒު

އިސްލާމް މާއްދާ ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައި ދިނީމައި، ބައެއް ކުދީންނަށް ފަހުމު ނުވާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް! އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުށެއް!: ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުއްﷲ

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: އަނބިމީހާގެ ކިބައިން ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ފުދޭއިރު ޝުކުރުވެރި ނުވާ ފިރިންނަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު ނުދޭށެވެ!

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ހުޅުމާލެ ގެންނާނީ އާބަންކޯގެ މުވައްޒަފުން ބާކީ ނުވާ ގޮތަށް: މުއިއްޒު