ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ސަންޑަލޭންޑް ލީގްކަޕްގެ ފައިނަލަށް

އެސްޕަނިޔޯލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ރެއާލް ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީއާ ގާތަށް

ކަނުހުރާ އިން ވަގަށް ނެގި ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދާ އޭގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތި ފަޅު ގެއެއްގެ ތެރެއިން ހޯދާ ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތައް އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ބިލް އަވަހަށް ތަސްދީގުކުރެއްވުމަށް އެމްޖޭއޭ އިން ގޮވާލައިފި

ފަހަތުން އަރާ ހަލްސިޓީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ޔުނައިޓެޑް ލީގުގެ ހަވަނަ މަގަމާށް ޖެހިލައިފި

ވައްކަމުގެ ދެމައްސަލައެއްގައި ވަގަށްނެގި ތަކެތި ހޯދާ ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓޮޓެންހަމްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ލިވަޕޫލް ދެވަނަ މަގާމަށް ޖެހިލައިފި

ޑޮލަރު ހޯދާދޭނެކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަ އިތުރުވެއްޖެ – ފުލުހުން