ސުނާމީ ހާދިސާގެ ހަވީރު އޮންލައިން ކަވަރޭޖުގެ ފުރަތަމަ 18 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5.2 މިލިއަން ހިޓްސް ލިބިފައިވޭ: ރިޕޯޓް

ހަވީރު އޮންލައިނަށް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1.5 މިލިއަން ހިޓްސް ލިބިއްޖެ

"ހަވީރު" ން ބޭއްވި ފޮޓޯ އަރަތުގެ އިނާމު މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި