"ފްލައި މީ" ގެ ބޮޑު ބޯޓް މިއަދު ހަވީރު ގަމަށް

"ވަން ބިލިއަން ރައިޒިން" ހަރަކާތް މިއަދު ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި

"ވަން ބިލިއަން ރައިޒިން" ހަރަކާތް މިއަދު ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި

ޓީއެފްޖީން ބާއްވާ ކޮކާކޯލާ ލޯންގް ރަން މާދަމާ ހަވީރު

ޓީއެފްޖީން ބާއްވާ ކޮކާކޯލާ ލޯންގް ރަން މާދަމާ ހަވީރު

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ހަފުލާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

“ބަޣާވާތް މަ ކުށްވެރި ކުރަން" ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު

“ބަޣާވާތް މަ ކުށްވެރިކުރަން” ދެވަނަ ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު

ހަވީރު ނޫހުން އެމްވީޔޫތުގެ ފޮޓޯއެއް ހުއްދަނެތި ބޭނުންކޮށްފި