ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ހަވީރު ނައިފަރަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް ކަވަރުކުރުމަށް "ހަވީރު"ގެ ނޫސްވެރިއަކު ސިންގަޕޫރަށް

"ހަވީރު"ގެ އޭޕީއައި ތައާރަފްކޮށްފި

"ހަވީރު"ގެ އޭޕީއައި ތައާރަފްކޮށްފި

"ހަވީރު"ގެ ނޫސްވެރިން ހުޅުމާލޭގައި

ސިފައިންގެ ޢާއިލީ ހަވީރު ބާއްވައިފި

ހަލާލު ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހަވީރު ނޫހުގައި ލިޔެފައިވާ ޙަބަރުގައި ހުރީ ކުށް މައުލޫމާތުތަކެއް –މިނިސްޓްރީ

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށް މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވަނީ

ދަގަނޑޭ: ހަވީރު އެވޯޑުގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި

ދަގަނޑޭ: ހަވީރު އެވޯޑުގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި