ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލެއްވުމަށް ޔާމީން ރީ-ރަޖިސްޓާ ކުރައްވައިފި

ދެވަނަ ބުރުގައި ޔާމީން ވޯޓް ލައްވާނެ

ޔާމީން ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލައްވަން ޖަލަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރައްވައިފި

ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓު ނުލެވުނަސް ދެވަނަ ބުރުގައި ޔާމީން ވޯޓު ލާނެ

ނިޒާމީ ވޯޓުގެ މަޝްވަރާއަށް ނަޝީދު، ޔާމީން އަރިހަށް

ދެވަނަ ބުރުގައި ޔާމީން ވޯޓު ލައްވާނެ

ނަޝީދު ޔާމީން އާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ!

ދެވަނަ ބުރުގައި ޔާމީން ވޯޓުލާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ޔާމީން ކޮރަޕްޝަން ހިންގި، މިސަރުކާރުން އިންޑިޔާ ސިފައިން ބައިތިއްބާ: ގާސިމް

ޔާމީން ނިންމެވި ގޮތަށް ހިޔާ ފްލެޓުގެ ކުލި 5،600 ރުފިޔާއަށް ކުޑަ ކުރާނަން: މުއިއްޒު