ބާރަށު ސްކޫލުގެ ކުދިން ބުރުގާ އެޅުން މަޖުބޫރުކުރެވޭކަށް ނެތް: ސްކޫލް

ނައިޖީރިއާގެ ސްކޫލް އެސެމްބްލީ އަށް ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްދީ 47 ކުދިން މަރާލައިފި

ބާރަށު އަންހެން ދަރިވަރުން ބުރުގާ އަޅަން ފާސްކުރީ ބެލެނިވެރިން އިސްނައިގެން: ސްކޫލް ބޯޑް

ގްރޭޑް ހަތަރަކުން މަތީގެ ދަރިވަރުން ބުރުގާ އެޅުން މަޖޫބުރުކުރަން ބާރަށު ސްކޫލް ބޯޑުން ފާސްކޮށްފި

ގްރޭޑް ހަތަރަކުން މަތީގެ ދަރިވަރުން ބުރުގާ އެޅުން މަޖޫބުރުކުރަން ބާރަށު ސްކޫލް ބޯޑުން ފާސްކޮށްފި

އައްޑޫގައި ހުޅުޖަހައި އަންދާލި ޕޮލިސް ޓްރޭނިގް ސްކޫލް އެޅުމަށް ބިމެއް ދީފި

އައިއެސްއިން ރަހީނުކޮށްފައި ތިބި 25 ސްކޫލް ކުދިން މިނިވަންކޮށްފި

ސްކޫލް ހިންގުމާ ބެހޭ ކުރީގެ ލިޔުންތައް ދަނީ މުރާޖާ ކުރެވެމުން - މިނިސްޓަރ

ނައިޖީރިއާ އިން ވަގަށް ނެގި ސްކޫލް ކުދިން ދޫކޮށްލުމަށް ބޮކޯ ހަރާމުން އެއްބަސްވެއްޖެ