ހުޅުމާލޭ އާ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގާނެ ބަޔަކު އަދިވެސް ނުވޭ

ހުޅުމާލޭ އާ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގާނެ ބަޔަކު އަދިވެސް ނުވޭ

ފުރަތަމަ އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް އަންނަ އޭޕްރީލްގައި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި އިންޓަ ސްކޫލް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ޕްރީ ސްކޫލް ތަރައްގީކުރަން އެހީ އަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން އިހްތިޖާޖްކޮށްފި

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން އިހްތިޖާޖްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ އާ ޕްރީ ސްކޫލް އެޑިޔުކޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭ އިމާރާތްކުރި ޕްރީ ސްކޫލް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި