ލ. ހިތަދޫ ސްކޫލް ކައިރީގައި ފައިބަރު ދޯންޏެއް ބަންނަމުންދާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

މިލަދޫގެ ހިދާޔާ ސްކޫލް މުވައްޒަފެއްގެ ބަރަހަނާ މަންޒަރުތަކެއް ލީކުވި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ދަރިވަރުން މަޑަވެލީ ސްކޫލް ބަންދުކުރީ ބެލެނިވެރިންގެ އެހީއާ އެކު: އެޑިޔުކޭޝަން

މަޑަވެލީ ސްކޫލް ކުދިން މިއަދު ވެސް މުޒާހަރާގައި!

މަޑަވެލީ ސްކޫލް ހުޅުވިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން ދަރިވަރުން ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

އާ ޕްރިންސިޕަލެއް ހަމަޖެއްސުމުން މަޑަވެލީ ސްކޫލް ހުޅުވައިފި

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް އިންޑިއާ ޓިކެޓްގެ އަގުތައް މައްޗަށް

ހުޅުމީދޫގައި ތިން ސްކޫލުގެ ބަދަލުގައި އެއް ސްކޫލް ހުރުން މާ ރަނގަޅު: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު

އިންޓާ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ހުރިހާ އެހީއެއް މައިލޯއިން

މަކިޓާ މުބާރާތުގައި 13 ސްކޫލް