ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި

އެޓޯލް ޖޫނިއާ / އެޓޯލް އިންޓަ ސްކޫލް: މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް ފަސް ރަށަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފައުޅުކޮށްފި

ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ބިލާއި ޕްރީ ސްކޫލް ބިލާއި ނެޝަނަލް އާކައިވް ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އައްޑޫ ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުން ހިތަދޫ ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ އަށް

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް އެއާ އިންޑާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް، މާލެ ޓިކެޓްގެ އަގު 43 ޕަސެންޓް ބޮޑުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ސްކޫލް ފޮތްތައް 400 ޕަސެންޓް ވަރު އަގުބޮޑު ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފި

ސްކޫލް ފޮތްތައް ޗާޕު ކުރަން ބިޑަށް ނުލައި ބަޔަކަށް ދީފި: ޕީޕީއެމް

ދަރިވަރުން މަދުވާތީ ޓީޗަރުން ސްކޫލް ބަދަލުކުރުމަށް އެދެފި

ޕަބްލިކް އެގްޒާމިނޭޝަން ހިންގުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލަށް