ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި އިންޓަ ސްކޫލް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ޕްރީ ސްކޫލް ތަރައްގީކުރަން އެހީ އަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން އިހްތިޖާޖްކޮށްފި

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން އިހްތިޖާޖްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ އާ ޕްރީ ސްކޫލް އެޑިޔުކޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭ އިމާރާތްކުރި ޕްރީ ސްކޫލް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ އާ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަން ފަސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅައިފި

އެޑިއު އޮޕްޝަންސް އަތުން ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: ސިވިލް ކޯޓު

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް އުވާ ނުލެވޭނެ: ސިވިލް ކޯޓު