އުކުޅަހު ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރަށު އޮފީހާއި ކޯޓާއި ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ދުވާފަރުގައި އިމާރާތްކުރި ސްކޫލް އިމާރާތާއި ކޮމިއުނިޓީ ބިލްޑިން ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

އަލަށް ހަދައިފައިވާ ތިން ބުރީގެ އިމާރާތް މާޗް މަހު ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ވަރުވާނެ: ހިތަދޫ އިސްލާމިއްޔާ ސްކޫލް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ތިން ވަނަ ބުރިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ގޯޅިތެރޭގައި ހެލްތުން ހަދާ ހަތަރު ބުރީގެ އިމާރާތް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހަދާތީ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ހައުސި

އަހުމަދިއްޔާގެ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގާ އިމާރާތް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުސްކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން އަންގައިފި

ސްކޫލް ކުދިންގެ ފޮތް ލިސްޓަށާއި އިމްތިހާނުތަކުގެ ފީއަށް 131 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ: މިނިސްޓަރު

ސްކޫލް ކުދިންތަކެއް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބަހަކަށް މަރަދޫ ތެރެއިން ގާއުކައި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އަށް ވަނަ ޕްރިންސިޕަލް ވެސް އަހަރެއް ނުވަނީސް ސްކޫލް ދޫކޮށްލައްވައިފި

ދ. މީދޫގައި ޔުނިސެފުން އިމާރާތްކޮށްދިން ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތާއި ޕްރީ ސްކޫލް ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކޮށްފި