ސްކޫލް ނިމޭއިރު އަމިއްލައަށް ވަޒީފާ އުފައްދަން އެނގެން ޖެހޭ: އެޑިއުކޭޝަން

ވިލާ ކޮލެޖު އަތުން ވިލާ ހައި ސްކޫލް މޮޅުވެއްޖެ

އިންޓަ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ސްޕޮންސާކޮށްފި

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޓެބްލެޓެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ސްކޫލް ސަރަހަދުތަކަށް ބަރު އުޅަނދުފަހަރަށް ނުވަދޭނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

ހިލޭ ކިޔަވައިދެވެން އޮއްވާ ފީ ނަގާ ފަރާތަކާ ގެމަނަފުށީ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަން ހަވާލުކުރި ބިޑް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ނިއުގެ އެކަޑަމީގެ ތަމްރީނުތައް ސްކޫލް ބަންދަށްފަހު އަލުން ފަށަނީ

މުލައްޑޫ ޑްރައިވިން ސްކޫލް ހިދުމަތަށް

ސްކޫލް ފެށޭ ގަޑީގަ އާއި ނިމޭ ގަޑީގައި ހެވީ ވެހިކަލަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

ސްކޫލް ހުޅުވެން ވާއިރަށް ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ވެސް ޓީޗަރުން ހަމަޖެހޭނެ: އެޑިއުކޭޝަން