ސްކޫލް ކުރިކެޓް ލީގް: އިއްޔެގެ މެޗްތައް ޣިޔާޒުއްދީނަށާއި ތާޖުއްދީނަށް

ސްކޫލް ކްރިކެޓް ލީގް: އިއްޔެގެ މެޗް މުހިއްދީން ސްކޫލަށް

ޑެންގޫ ހުން ފެތުރެމުންދާތީ ކިނބިދޫގައި ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ފޭދޫ ސްކޫލް އަންހެން ޓީޗަރެއްގެ އަތުން ފޭރުނު މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިތަދޫ ސްކޫލް ތެރޭ އެ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލާއި ޓީޗަރަކު ރުހުމުގައި ބަދުއަހުލާގީ އަމަލެއް ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް ހިންގުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަނީ

އިސްދޫ ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ކިޔެވުން ހުއްޓުވައި ސްކޫލް ތަޅުލައިފި

ލ. ހިތަދޫ ސްކޫލް ކައިރީގައި ފައިބަރު ދޯންޏެއް ބަންނަމުންދާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

މިލަދޫގެ ހިދާޔާ ސްކޫލް މުވައްޒަފެއްގެ ބަރަހަނާ މަންޒަރުތަކެއް ލީކުވި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ދަރިވަރުން މަޑަވެލީ ސްކޫލް ބަންދުކުރީ ބެލެނިވެރިންގެ އެހީއާ އެކު: އެޑިޔުކޭޝަން