ދަރިފުޅު ޓެސްޓުން ފާސް ނުވުމުން ސްކޫލް ގޮއްވާލުމަށް ބިރުދެއްކި ކަމަށް މަންމަ އިންކާރު ކޮށްފި

ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ބީއޭއެމްއާއި މުލަކު ސްކޫލް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ބީއޭއެމްއާ މުލަކު ސްކޫލް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސްކޫލް ކުދިން ލައްވާ އިސްތިޤްބާލު ކުރުވަން ބޭނުމެއް ނޫން - ސިރިސޭނާ

އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ސްކޫލް ލޮކަރަކުން 5.9 މިލިއަން ރުޕީސް އާއި 21 ގޯލްޑް ބާ ފެނިއްޖެ

މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އަށް ބަދަލު ކުރަނީ

މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އަށް ބަދަލު ކުރަނީ

މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އަށް ބަދަލު ކުރަނީ