ފްލައިން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ބަދަލު ހޯދައިދީ ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ފާސްކޮށްފި

ގޮއިދޫ ސްކޫލް އިސްނަގައިގެން ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަންތަން ސާފުކޮށްފި

ސްކޫލް ތެރެއިން ކޮވިޑު ފެތުރިފައެއްނުވޭ: އެޑިއުކޭޝަން

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ސްކޫލް ހިންގަން ސަލްގާޑޯއަށް

ސަލާހުއްދީން ސްކޫލް އެޅުމަށް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް އަޅަން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި: ފުރަތަމަ ސްކޫލް އަޅަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފޭސް2 ގެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް އަޅަން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފޭސް2 ގެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް، "ސަލާހުއްދީން ސްކޫލް" އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ގާދިއްފުށި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި