ޕްރީ ސްކޫލް ފީއާއި ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިން ރަތަށް

ސްކޫލް މާހައުލު ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް ސްކޫލުތަކުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ: ޝިފާ

ސްކޫލް ވޯކްވޭ ހިޔާކުރުން: ދަރިވަރުން އަލުން ސްކޫލަށް ދާއިރު ނޭކުރެންދޫ ބެލެނިވެރިން ދޭ ހަދިޔާ!

ސްކޫލް ކުދިންގެ މާސްކްގައި ލޯގޯއެއް، ޑިޒައިނެއް ހުރެގެން ނުވާނެ.

"މިއީ ފެޝަނެއް ނޫން - ސްކޫލް ލޯގޯ ޖެހި މާސްކް އެޅުން މުހިއްމެއް ނޫން"

ހުއްދަ ނެތި މާސްކްގައި ސްކޫލް ބެޖު ޖަހައިގެން ނުވިއްކޭނެ: މިނިސްޓްރީ

މާސްކްގައި ސްކޫލް ބެޖު ޖަހައިގެން ނުވިއްކޭނެ: މިނިސްޓްރީ

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޗެނަލެއް އުފައްދައިފި

ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް މެދުކަނޑާލައިފި

ސްކޫލް މާހައުލަކީ ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ވާނެ ކަން ކަށަވަރު - މިނިސްޓަރ