މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކަކަށް ނިވާކަންކުޑަ މަންޒަރު ހިމެނޭ ވީޑިއޯއެއް ދެއްކި މައްސަލަ ބަލަނީ

މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކަކަށް ނިވާކަންކުޑަ މަންޒަރު ހިމެނޭ ވީޑިއޯއެއް ދެއްކި މައްސަލަ ބަލަނީ

މިއަހަރުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އީދު އަދި ސްކޫލް ބަންދުގައި ތުރުކީއަށް ދާން ވަރަށް ހެޔޮ އަގުތަކެއް

މަމެން އިންޓަ ސްކޫލް ބައިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ މަހު

ދިއްފުށީ ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް، ބޮޑުބޭބެ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

3 ވަނަ މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މާރިޗު 14ގައި

ހދ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމާއެކު ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އައު މަރުޙަލާއެއް ފެށިގެންދާނެ- ރައީސް

އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވައިފި