ދައުރުވަމުންދަނީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ޚަބަރެއް: ރެހެންދި ސްކޫލް

ކެޑޭޓް ކޭމްޕާއި ގުޅުވައި ފަތުރަނީ އެއްވެސް ހަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް: ރެހެންދި ސްކޫލް

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅަން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 6.4 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކޮއްކޮމެން އާއި ޝަރީފީ ޕްރީ ސްކޫލް އެއްބަސްވުމަކަށް

ފަސްޓް އިންޓަރ ސްކޫލް ޒޯން ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ހުރިހާ އުމުރުފުރާއެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަފީފުއްދީން ސްކޫލަށް

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 5 ސްކޫލް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު 5 ސްކޫލް އަޅަން ބިން ޙަވާލުކޮށްފި

ޒޯން އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ހދ އޭއީސީއާއި ކުމުންދޫ، ފުނަދޫ އަދި އަފީފުއްދީނާއި ޖަލާލުއްދީނަށް މޮޅެއް

ފަސްޓް ޒޯން އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުޅުދުއްފުށީފައި ފަށައިފި

ފޭދޫގެ އާ ސްކޫލް އަންނަ އަހަރު އަޅަނީ