މިނިމަމްވޭޖު ކަނޑައަޅަންވާނީ ކުޅަދާނަ މިންވަރަކަށް, ޒަހަރަކަށް ވެގެން ނުވާނެ: ގާސިމް

ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ނައްތާލަން ބޭނުންވޭ: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ދީނަށް ފުރައްސާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ދޫކޮށްލާފައި، ގައުމައިގެން ދާންވީ ކުރިއަށް: ގާސިމް

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ގާސިމް ހުންނެވިހާ ދުވަހަކު ހުންނާނީ އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި: އަޒުލީން

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ރައީސް ނުދެއްވާނެ: ގާސިމް

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ޖާގައެއް ރައީސް ނުދެއްވާނެ: ގާސިމް

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް ނުދެއްވާނެ: ގާސިމް

ރޭ ގާސިމް ދެއްކެވި ވާހަކަ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ނުބައިކޮށް ކަމަށްބުނެ ސީއެންއެމްގެ މައްސަލަ އެމްއެމްސީއަށް

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ދެއްވި އިންޒާރު ރިޕޯޓުކުރުމުން ސީއެންއެމްގެ މައްސަލަ މީޑިއާ ކައުންސިލަށް

އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ފަދަކަމެއް އައިޝާ ނުކުރާނެ: ގާސިމް