ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު އަޒުލު ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަންޖެހޭ: ގާސިމް

ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަން މިއަދު ފަށަނީ ބަލި ގަބޫލުނުކޮށް ރައީސް އަޒުލުކުރަން އުޅުން “ހުތުރު” – ގާސިމް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން ފަސްކޮށް، މަޖިލިސް ދަންމާލައިފި ދެ ހަފްތާ ތެރޭ ގައި 5.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި މަގުބޫލު ލިޔުންތައް އ

ރައީސް މުއިއްޒު އަޒުލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ވަޒީރުންނަށް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ރުހުން ދޭން ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ބަލި ގަބޫލުނުކޮށް ރައީސް އަޒުލުކުރަން އުޅުމަކީ ހުތުރުކަމެއް: ގާސިމް

ވެރިކަން ނުލިބުމުން ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އަޒުލުކުރަން އުޅުމަކީ ހަޑިހުތުރުކަމެއް: ގާސިމް

ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރީ ގާސިމް

ކެމްޕޭނަށް އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ނާޒިމާއި ގާސިމް؛ ވޯޓަކަށް 6،000ރ.

ގާސިމް "އަންގައިގެން" އަލީއާ އައްސަދު ނަން ނަގައިފި

ރާއްޖެއަށް ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯދުމަށް އަވަހަށް މަސައްކަތް ފަށަންޖެހޭ: ގާސިމް