ގާސިމް، އިންތިޚާބާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނާފައި: އިމްރާން

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާސިމް މިމަހު ގޮތެއް ނިންމަވަނީ

ކޯލިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ގާސިމް ގޮތެއް ނިންމާނީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށް ބަލާފައި: އިމްރާން

އިންތިހާބާ މެދު ގާސިމް ގޮތެއް ނިންމާނީ މަސްލަހަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުމަށްފަހު: އިމްރާން

ފަޅުރަށެއް، ފަޅެއް، ފަރެއް އަދި ފިނޮޅެއްވެސް ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ގާސިމް ހޯއްދަވައިފައެއް ނުވޭ: އަލީ ޞާލިހު

"އެއްވެސް ސަރުކާރެއްގައި ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ގާސިމް ނުހޯއްދަވާ"

“އައި އެމް ނޮޓް ކްރޭޒީ”، ވެރިކަމެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ގާސިމް

“އައި އެމް ނޮޓް ކްރޭޒީ”، ވެރިކަމެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ގާސިމް

އެއްވެސް ސަރުކާރެއްގައި ހައްގުނޫން އެއްޗެއް ގާސިމް ހޯއްދަވާފައެއް ނޯންނާނެ: އަލީ ސާލިހް

ނާޖައިޒު ފައިދާ ހޯދަން ގާސިމް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާ: އަލީ ސޯލިހު