ގާސިމް ހިމެނޭހެން އެންއައިސީއަށް ހަތަރު މެންބަރަކު އައްޔަންކުރުމަށް ރުހުންދީފި

އަޒުމަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެންމެފުރަތަމަ ގައުމު ކަމުގައި ހެދުން: ގާސިމް

އެންއައިސީއަށް ގާސިމް އައްޔަން ކުރަން ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފި

ގާސިމް އެންއައިސީ އަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

އެންއައިސީއަށް ގާސިމް އައްޔަން ކުރަން ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފި

އެންއައިސީއަށް ގާސިމް އައްޔަންކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

އެންއައިސީއަށް ގާސިމް އައްޔަނުކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ނެޝަނަލް އިންތަރ ގްރިޓީ ކޮމެޓީއަށް ގާސިމް އައްޔަން ކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އެންއައިސީއަށް ގާސިމް އައްޔަން ކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އެންއައިސީއަށް ގާސިމް އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި