ގައުމު ބިނާކުރުމަކީ ގާސިމް ކުރައްވާ ވިޔަފާރިއެއް ނޫނެވެ.

ގާސިމް މަރާލި އަދުހަމުގެ ޝަރީއަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ޕީޖީން އަދަބު ލުއިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

ގާސިމް ގާތިލު އަދުހަމްއަށް ހުކުމް ކުރުން މި މަހު 18ގައި

ގާސިމް މަރާލީ ކުލި ދައްކަން ފައިސާ ފޭރެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި: އަދުހަމް

ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އެއްބަސްވެ، އަދުހަމް އެދެނީ މާފަށް

ގާސިމް މަރާލެވުނު ކުށަށްފަހު އަޅުގަނޑު ތަޢުބާ ވިން - ޤާތިލް

ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އަދުހަމް އިއުތިރާފްވެ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ކިޔަވަން ހޭދަކުރި ފައިސާ ނުދެއްކިޔަސް ކޯޓަކަށް ނުދާނަން: ގާސިމް

ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލުނުކޮށް ހުރުމުން ގާސިމް މަރުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނު

އަދުހަމް، ގާސިމް މަރާލީ ގަސްދުގައި ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި