ޖޭޕީގެ ރައްދު ޔާމީނަށް: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ގާސިމް ވާދަކުރައްވާނީ ޕީޕީއެމް ޓިކެޓުގައެއް ނޫން

ރައީސް ސޯލިހާއި ނަޝީދާއި ގާސިމް އަދި އިމްރާން ނިކުތުމުން މިގައުމު ގުޑާނެ: އިމްރާން

އިއްޔެގެ ބަޔާނަކީ މިހާތަނަށް ރައީސަކު އިއްވެވި އެންމެ ފުރިހަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން: ގާސިމް

ރާޝިދު އިންތިޚާބު ކުރުމުން ބޭރުން އެހީ ހޯދަން ފަސޭހަވާނެ: ގާސިމް

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ދެކޮމަންޑޫ ގުޅާލަންވެސް ހުރީ ތައްޔާރަށް: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ރާޑޯއަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ދުނިޔެވީ ވާޖިބެއް، އޭރުން ސަރުކާރަށް ބޭރު އެހީ ހޯދަން ފަސޭހަވާނެ: ގާސިމް

ވެރިކަމުން ރައީސް ސޯލިހު ނުބޭލޭނެ: ގާސިމް

މިއަދު އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނަކީ މިހާތަނަށް އިއްވެވި އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްބަޔާން: ގާސިމް

ރާޝިދުގެ ކެންޕެއިންގައި ގާސިމް ބައިވެރިވީ ހުސައިން ވަހީދަށް އިހްތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން: އަލީ ހަމީދު

ވެރިކަން ކުރަން ރައީސް ސޯލިހް ސަރުކާރަށް އަދި ލިބުނީ އެންމެ އަހަރެއް: ގާސިމް