ޕޭ ކޮމިޝަންގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަންވާނީ ސަރުކާރަށް: ގާސިމް

700 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކައިގެން ވެސް އެއާޕޯޓު ހޯދުމުގެ ފައިދާ ބޮޑު: ގާސިމް

އެއާޕޯޓްގެ މައްސަލައިގައި ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ޑރ. ޝަމްހީދު ކަމެއް ނުކުރޭ: ގާސިމް

މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް މަޝްރޫއު ހިންގަން ހެޔޮނުވާނެ: ގާސިމް

އެއާޕޯޓް ޖީއެމްއާރަށް ދިނުމަށް މިހާރު ވެސް ދެކޮޅުހަދަން: ގާސިމް

ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހުއްޓާލުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ޑޮލަރެއްގެ އަގު 20ރ. އަށް ބޮޑުވެދާނެ: ގާސިމް

ޖީއެމްއާރު މައްސަލައިގައި މަގު މައްޗަށް ނުކުންނަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ގާސިމް ދެއްވައިފި

ޖީއެމްއާރު މައްސަލައިގައި މަގު މައްޗަށް ނުކުންނަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ގާސިމް ދެއްވައިފި

ގަން އެއާޕޯޓުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގާސިމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި