ޖޭޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާނެ: ގާސިމް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޕައިރަސީގެ ކުށްތަކުގެ ބިލް ގާސިމް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އާ އަހަރުގެ އަޒުމަކަށްވާންވީ މާއްދިއްޔަތަށްވުރެ ޤައުމިއްޔަތަށް އިސްކަން ދިނުން - ގާސިމް

މާމިގިލީގައި އަޅާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށާނެ: ގާސިމް

ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ މަޖިލީސް މެންބަރުން އިޚްލާޞްތެރިވެގެން - ގާސިމް

ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިން ދުރުވުމަށް މުހިންމު ބިލްތަކެއް ވަނީ ފާސްކުރެވިފައި: ގާސިމް

ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނައިރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި 30000 މެންބަރުން ތިބޭނެ: ގާސިމް

ގާސިމް އިބްރާހީމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ގާސިމް އިބްރާހީމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އަގު ވަޒަން ނުކުރިޔަސް ދެމިހުންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގައި:ގާސިމް