އދ ގެ ހާއްސަ ރެޕަޓުއާ އަށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި

ޖޭޕީގެ ކޮންގްރެސް މޭ މަހުގެ ކުރިން ބާއްވާނަން: ގާސިމް

ޖޭއެސްސީއާ ބެހޭގޮތުން އދ. ގެ ރެޕަޓުއާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ގާސިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

މިނިވަންކަން ގެއްލުވާލުމަށް ފުރުސަތު ދެވޭކަށް ނެތް: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ފެލިވަރުގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާނެކަމުގެ ވައުދު ގާސިމް ވެވަޑައިގެންފި

ފެލިވަރުގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދަން މި އަހަރު ފަށާނަން: ގާސިމް

ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ފެލިވަރުގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާނަން: ގާސިމް

ނައިފަރަށާއި ހިންނަވަރަށް ގާސިމް ވަޑައިގެންފި

ޖޭޕީގެ ވެރިކަމެއްގެ ފުރަތަމަ ދެމަސް ތެރޭ މާފިލާފުށީ ރައްޔިތުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލު ކުރާނެ: ގާސިމް

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގާސިމް ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފި