ރައީސް ވަހީދު ގާނޫނު އިމުގެ ތެރެއަށް ވެންނެވުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން ގާސިމް އިބްރާހިމް ހިތްވަރެއް ނުދެއްވާނެ: ޖޭޕީ

އަހަރަކު 100 ދޯންޏާއެކު ފަސް އަހަރުން ދިހަހާސް ވަޒީފާ އުފެއްދޭނެ: ގާސިމް

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތު ބޮޑު އެއްޗެއް ދައްކާނެ: ގާސިމް

ގެއްލެމުންދިޔަ ގައުމިއްޔަތު ނަގަހައްޓައި ގެނެސްދިނީ ވަހީދު - ގާސިމް

ޓިކެޓް އެހެން މީހަކަށްދީފިނަމަ އެމީހެއްގެ ފަހަތުގައި މަސައްކަތްކުރާނަން - ގާސިމް

ޖުޑިޝަރީ ބޮއްސުންލީ ވެލިޒިނީގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ގެބްރިއޭލާ ހެދީ ދޮގު: ގާސިމް

ޝަރުއީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލީ ވެލެޒިނީ: ގާސިމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުކޮށްވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި: ގާސިމް