ގާސިމް، ޖޭޕީ މެންބަރުންނަށް: ޖޭޕީގެ ނަން ބޭނުން ނުކޮށް ފެންނަ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ހައްގު އޮންނާނެ

ނަހުލާ އަކީ މިނިވަނެއް، އޭނާ އުޅޭ ގޮތް ފަހަތުން ފާރަލައިގެން ބެލުމުގެ ޝައުގެއް ނެތް: ގާސިމް

ނަހުލާ އުޅޭ ގޮތް ބަލަން ޝައުގެއް ނެތް، އެއީ މިނިވަނެެއް - ގާސިމް

ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމުދާ ކަމެއް ނޫން: ގާސިމް

ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދިޔުން ކަމަކު ނުދޭ: ގާސިމް

ގާސިމް ވަކި ކޮޅެއް ނުނެގި ސަބަބު: އެމްޑީޕީގެ އިންޑިއާ އެއްބަސްވުންތައް؛ ޕީޕީއެމްގެ ކޮޮރަޕްޝަން

އަލީ އާރިފާއި: ގާސިމް ތިޔަ ހެދީ ހުތްފެލި ލުބޯހުތް ކިބަޔަކަށް

ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދާން ތާއީދެއް ނުކުރަން: ގާސިމް

ޖޭޕީ ޝާމިލުވެގެން ގެނައި ތިން ސަރުކާރު ވެސް ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޮގު ވައުދުވެ ހިޔާނާތްތެރިވެފައި: ގާސިމް

މިއީ މިހާރު މާ 'ރެލެވެންޓް' މީހެއް ނޫން، އެކަމަކު ރިޓަޔާއެއް ނުކުރާނަން: ގާސިމް