ތަރައްގީގެ ޔަގީން އެޖެންޑާއެއް ހިފައިގެން އައީ ގާސިމް: ޑރ. އަމީން

އިތުރު ޓެކްސް އެއް ނުނަގާނަން، މިހާރުގެ ޓެކްސްތައް ހާމަނައިޒް ކުރާނަން - ގާސިމް

ކެމްޕޭނަށް ގާސިމް އައްޑު އަށް

ރިޔާސީ ބަހުސް: ސަޕޯޓަރުން ޖޯޝުން ފުރިފައި، ބަހުސްގައި ގާސިމް ވަރުގެ ލީޑަރަކު ނެތް

ކޮންމެ ބޭފުޅެއްކަމުގައި ވިޔަސް ކުށެއްކޮށްފިނަމަ އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ: ގާސިމް

އެއް ބިލިއަންގެ ދަރަނި ދައްކަން 600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ހޯދާނަން: ގާސިމް

މި އިންތިޚާބަކީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެތެރެ ނުފެންނަ އިންތިޚާބެއް: ގާސިމް

މި ސަރުކާރު ހިންގަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ސީދާ ހިލާފަށް: ގާސިމް

ރިޔާސީ ބަހުސް: ގާސިމް ވިދާޅުވީ ހައުސިންގެ ކަންކަން ކުރަމުން ދަނީ ހަމައެއް ނެތި ކަމަށް

ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި ދައްކަން 600 މިލިއަންގެ ހިލޭ އެހީ ހޯދާނަން: ގާސިމް