އެންއައިސީއަށް އައްޔަނު ކުރުމަށް ރައީސް ހުށަހެޅުއްވީ ހިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް

އެންއަސީގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރަން ފޮނުއްވި ގާސިމް ގެ ނަން ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް

ދީނަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ!: ގާސިމް

އަނބިކަނބަލުން ރާނިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުން ދަނީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް: ގާސިމް

ހަގު އަނބި ބަދުނާމު ކުރާތީ، ގާސިމް ހިތުގަ ޖެހިއްޖެ

ދީނަށް ފުރައްސާރާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ފާޅުގައި ދީނަށް ފާޑުކިޔުން އާންމުވެއްޖެ، ފިޔަވަޅު އަޅާ: ގާސިމް

ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތްކުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ބަޔަކު އުޅެނީ ރާނިޔާ ބްލެކްމެއިލް ކުރަން: ގާސިމް

ރާނިޔާއާއި ބެހޭގޮތުން ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރާތީ އެކަން ގާސިމް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި