ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ޢަލީ ވަޙީދު ވަކިވެއްޖެ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި “ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ” އެއް ނެތް: އަލީ ވަހީދު މީގެ ވިއްސަކަށް ތިރީހަކަށް އަހަރުފަހުން މިގައުމުގައި ދިވެހިން ދިރިއުޅޭނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކު: އަލީ ވަހީދު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަލީ ވަހީދާ ބައްދަލު ކު

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނުމަކީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަމެއް: ގާސިމް

ގާސިމް ބޭނުން ވަނީ ޖޭޕީ ދެން އުވާލަން!

ގާސިމް އެދުނީ ޖޭޕީގެ އުވާލާ އެންމެން ޕީއެންސީއަށްދާން، ޕާޓީން ދޮގުކުރޭ

ޖޭޕީ އުވާލުމަށް ގާސިމް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ޖޭޕީއިން ދޮގުކުރިއަސް، ޖޭޕީ އުވާލައި ޕީއެންސީއާ ގުޅުމުގެ ހިޔާލު ގާސިމް އެއްސެވި!

ދެން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ ތަރުތީބު: ސިޔާމް، ގާސިމް، ސަލީމު، ގަފޫރު އަދި އާމިރު

އީވާއަށް ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ނުބެލެހެއްޓެވޭނެ: ގާސިމް

ގާސިމް، އީވާއަށް: ކަމަނާއަށް މައްސަލަ ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ، ރިޔާސަތުން ފައިބާ ވަޑައިގަންނަވާ!

އީވާ ރިޔާސަތުން ފައިބާވަޑައިގަތުމަށް ގާސިމް ވެސް ގޮވާލައްވައިފި