ގާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ވިދާޅުވެ ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ގާސިމް ވެސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް

ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ގާސިމް

ގައުމު މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ އެންމެހާ ކުރިއެރުންތަކެއްގެ ހަގީގީ ހައްގުވެރީންނަކީ ދިވެހި ލޮބުވެތި މަސައްކަތްތެރިން: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ނަޝީދާއި ގާސިމް ބައްދަލުކުރަން އެދިފައިވޭ، އަޅުގަނޑު ތައްޔާރު: ރައީސް

ޗާގޮސް މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ހަނު ހުރުމަށްފަހު ގާސިމް އިޓްލޮސްއަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފި

ޗާގޯސް މައްސަލަައިގައި ގާސިމް ވެސް އިޓްލޮސް އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

ބަރުލަމާނީ ކާޑު ގާސިމް އަތަށް، ޝައުގުވެރި ނިންމުމަކަށް ވާނެ

ސިފައިންނަކީ ގައުމަށްޓަކައި ގުރުބާން ވާނެ ބައެއްކަން ތާރީޚު ހެކި ދޭ: ގާސިމް

ސިފައިންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ދިފާއީ އައްޑަނަ: ގާސިމް

ގާސިމް ކުރިމަތިލެއްވީ ގައުމީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް: އަޒްލީން