ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ޓެކްސް ކޮންޓްރޯލާ، ޓުއަރިޒަމް އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތައް ދޭން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ އުސޫލު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފި

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތް ތެރިންނަކީ ސިޔާސީ މީހުން ތަޅާ ބޯޅައަކަށް ނުހައްދަވާ- ރީކޯ މޫސަ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކުރަނީ!

ކޮވިޑް-19: އެންމެ އިސް އަދި ފަހު ބަސް ވެސް ބުނާނީ ސައްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން: ރައީސް

ކޮވިޑް 19: އެންމެ އިސް ބަސް ވެސް އަދި އެންމެ ފަހު ބަސް ވެސް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން: ރައީސް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކުރަނީ

ހެލްތު ދާއިރާގެ ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 : އެމްޕީ ސަލީމްގެ ފަރާތުން ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް އަތްދޮންނަ ފުޅި

ޓްރައިބިއުނަލް ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަނީ