ކުރެންދު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެ، ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނަން: ރައީސް ޔާމީން

މައިސް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ދެ އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި

ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިއަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 218 ވިޔަފާރިއަކަށް އީޔޫގެ މާލީ އެހީ

ރިނބުދޫ ކައުންސިލުން ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަޒުލްގެ ބައްޕަ އަވަހާރަވެއްޖެ

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ރިސާޗް ގުރޫޕާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި