ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

ޕީޕީއެމް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު

ފަތުހީގެ ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ޔާމީން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީއަށް ޕީޕީއެމްއިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިިފި

ޕީޕީއެމް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްއެންޕީން ވާދަކުރާނެ، ކެމްޕެއިން ފަށަނީ

އެމްއެންޕީން ވެސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރާނެ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން އެމްއެންޕީން ހާމަކޮށްފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މިމަހު 27ގައި، ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި