ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ނަން ހިމަނަން އިސްލާހެއް

އައުޓްޑޯ ޖިމްތަކަކީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް އިތުރުވާ ބޮޅެއް: މިނިސްޓަރު އަމީން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން އިތުރުނުވާނަމަ ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނެތް: ނަކާއޯ

ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ދުއްވާލުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވެވޭ ހިޔާނާތެއް: ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ އުތުރު ސާފުކޮށްފި

ނައިފަރަށް ކުރި ވިއްސާރާއިގައި ލިބުނު ގެއްލުން ދާއިރާގެ މެމްބަރު ބައްލަވާލައްވައިފި

އަނދުން ހުސައިންގެ އީދު ހަދިޔާ: ދާއިރާގެ ފަސް ދަރިވަަރަކަށް ސްކޮލާޝިޕް

ޑަބްލިއުޑީސީގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރަކަށް ސަނާ

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހދ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ފަސް އަހަރު އަޅާނުލާ އޮތުން: މިނިސްޓަރު އަމީން