ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ފޮނުވި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މަހްލޫފާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު ގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް

ތައުލީމުގެ ގާނޫނުގެ އަމާޒަކީ އެ ދާއިރާގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްދޭ ޗާޓަކަށްވުން: މިނިސްޓަރު

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި