ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 33،638 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފި

ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލުނީ ދަފުތަރުގެ ސަބަބުން: އިމްތިޔާޒް

ވެކްސިންނާއެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އާ އުންމީދެއް ލިބިއްޖެ: މިނިސްޓަރު

ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ 10،000 މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދޭނެ: ޑރ. މައުސޫމް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

ވެކްސިނާ އެކު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ހިނިތުންވުން ފެންނާނެ

ޓީޗަރުންނަށާއި ޓޫރިޒްމް ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 8،800 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާދަމާ ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ