ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓު ޝާޒްއަށް

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމްޓީޑީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެން ނިންމައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމްޓީޑީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެން ނިންމައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމްޓީޑީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެން ނިންމައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި އަދީބުގެ އެމްޓީޑީއިން ވާދަކުރަނީ

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ޝާޒް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ތިން ބޭފުޅުން

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން: އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކުރިއަށް

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން: އެމްޓީޑީގެ ޓިކެޓަށް ހުޅުވާލައިފި