ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިޙަށް!

މިނިސްޓަރު މައުސޫމު އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކޮށްފި މުއިއްޒު ހުވާކުރަން ވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް ޔާމީންއާއި އެކުގައިކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވެއްޖެ ޕީޕީއެމްގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި ރައީސް ސޯލިހް ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މަޖިލީސް މެންބަރު

ކުޑަކުޑަ އަނަމްއަށާއި، މާވަށު ދާއިރާގެ އެންމެންނަށް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް!

ޑރ.މުއިއްޒު މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް، ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔުމެއް ތައްޔާރުވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި ރައީސް ސޯލިހް ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެމުންދާކަމަށް ނަޝީދު ތުހުމަތުކުރައްވައިފި މ

ގާސިމްގެ ވެރިކަމެއްގައި ފަތުރުވެރި ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރު: ޢަލީ ވަހީދު

ޕީޕީއެމްގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި ރައީސް ސޯލިހް ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެމުންދާކަމަށް ނަޝީދު ތުހުމަތުކުރައްވައިފި ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީޕީއަށްވެސް ފުރުސަތު ދެވިއްޖެ، އައްޑޫ ތަރައްގީކުރެވުނު ތަ

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ޑރ.މުއިއްޒު މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް، ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔުމެއް ތައްޔާރުވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި ހުޅުމާލެ އިން ދިވެހި

ޕީޕީއެމްގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި މާރިޔާގެ ރައްދު މުއިއްޒުއަށް: ބޭނުމަކީ މާލެ މިހާރަށް ވުރެން ވެސް ބޮޑަށް ތޮއްޖައްސުން ޕީއެންސީގެ ވެރިކަމެއްގައި ހުރިހާ ޕާކިން ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދޭނަން: ޑރ.މުއިއްޒު ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީޕީއަށް

ޕީޕީއެމް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް އެމްޑީޕީއަށް

އެމްޑީޕީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތީ ދާއިރާގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެދޭތީ – ޝިޔާން