ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު މުހައިމިނަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ އިސް މަގާމެއް

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި ބޭސް ސިޓީ ލިޔެދިނުމެއް ނޫން: އަލީ ޝިޔާމު

އިޖުތިމާއީ ދާއިރާގެ އެވޯޑާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަންގަލަމާއި އަލިމަސް ގަލަން ވީމީޑިއާގެ ނޫސްވެރިންނަށް

މެންބަރު އީސަ އެމްޑީޕީ ދާއިރާގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރުކުރަން ދާއިރާގެ ހިޔާލު ހޯދައިފި

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހާޒިރީގެ ފުލުގައި ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޝިޔާމް

ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުން ލާޒިމުކުރާ ޤަރާރެއް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުށައަޅައިފި

މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް