ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ފަރާތުން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކޮށްފި

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ފަރާތުން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކޮށްފި

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ދާއިރާގެ ކޮންމެ ގެޔަކަށް ބިސް ކޭހަކާއި އަލުވި ބަސްތާއެއް

ދުވާފަރު ދަރިވަރުން ގޭގައި ތިބެގެން އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތު ދާއިރާގެ އެމްޕީއާއި ޑީޕީއެސް ގުޅިގެން ފަހިކޮށްދެނީ

ދުވާފަރު ދަރިވަރުން ގޭގައި ތިބެގެން އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތު ދާއިރާގެ އެމްޕީއާއި ޑީޕީއެސް ގުޅިގެން ފަހިކޮށްދެނީ

ދުވާފަރު ދަރިވަރުން ގޭގައި ތިބެގެން އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތު ދާއިރާގެ އެމްޕީއާއި ޑީޕީއެސް ގުޅިގެން ފަހިކޮށްދެނީ

ދުވާފަރު ދަރިވަރުން ގޭގައި ތިބެގެން އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތު ދާއިރާގެ އެމްޕީއާއި ޑީޕީއެސް ގުޅިގެން ފަހިކޮށްދެނީ

ކާޑާއި ބޯފެން ހޯދުމަށް މާލީ އެހީ ބޭނުން ފުޅުވާ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ދާއިރާ މެންބަރު އެހީވަނީ

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙާއްސަ އިލްތިމާސްއެއް ކުރައްވައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސް ޕޮލިސީ އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި