ފިލްމީ ދާއިރާގެ މީހަކާއި ދިމާލަށް ހަޖޫޖެހުމުގެ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ފުރުސަތެއް ނެތް: މުއާ

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމްގެ ނަން އިއްވައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނެރެފި

ޖާބިރު، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް 3 ވައްތަރު ކާޑަށްވާ ފައިސާ ދެއްވައިފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް 3 ވައްތަރު ކާޑަށްވާ ފައިސާ ޖާބިރު ދެއްވައިފި

ނަރުދޫ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލް ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޒާ

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލު ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ނަރުދޫ ގެ ހުރިހާ ގެޔެއްގެ ކަރަންޓު ބިލު ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލް ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު!

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލް ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު!