ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހުއްޓުވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސާކިއުލާއެއް

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކުލަބް ޖަމިއްޔާތައް ހިންގޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް އަންގައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް ކޮމެޓީތަކަށް އައްޔަން ކުރެވޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް އަންގައިފި

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މިރޭ ޕީޕީއެމް ސޮއިކުރައްވަނީ

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޖޭޕީ މެންބަރު ސަރުކާރާއި ގުޅިއްޖެ

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ތިން ސްކޫލަކަށް ފަރުނީޗަރު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ދެ ރަށެއްގެ ސްކޫލްތަކަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

ނައިފަރު އަދި އޮޅުވެލިފުށި ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް އާ ޤަވާއިދެއް