އާރިފްގެ ފަރާތުން އެދުނީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މާލޭ ފޮށީގެ ނަތީޖާ ބާތިލްކުރަން

މީދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ދ. މީދޫއާއި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރަން ވެސް ހުށަހަޅައިފި

ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރަން ކޮމިޝަނުން ދެކޮޅެއް ނުހެދި

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ ވެސް ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

މީދޫ ދާއިރާގެ މައްސަލަ ވެސް ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ކޮމިޝަނުން ދެކޮޅެއް ނެހެދި

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ވިލިނގިއްޔާއި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅައިފި